ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 44 394 7 445 25 297 1 323 69 691 8 768
พืชศาสตร์ 7 162 3 172 9 81 90 16 243 3 262
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 87 87 52 52 139 139
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 75 75 29 29 104 104
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 25 78 103 10 56 66 35 134 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 10 10 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 78 56 56 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 12 124 136 6 68 74 18 192 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5 10 10
ปวส.ประมง 7 7 1 1 8 8
วท.บ.ประมง 39 39 8 8 47 47
วท.บ.สัตวศาสตร์ 85 85 60 60 145 145
อุตสาหกรรมเกษตร 30 4 34 92 1 93 122 5 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 23 86 86 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 7 7 6 6 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 44 394 7 445 25 297 1 323 69 691 8 768