ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 484 1,334 1,818 60 220 280 544 1,554 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 235 235 22 22 257 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 100 100 7 7 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 12 12 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 117 117 3 3 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 146 218 364 4 4 146 222 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 218 4 4 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 464 599 32 78 110 167 542 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 39 18 18 57 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 62 7 7 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 7 7 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 214 32 32 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 126 22 22 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 24 24 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 214 290 22 66 88 98 280 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 22 22 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 214 66 66 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 127 203 330 6 50 56 133 253 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 4 4 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 50 50 253 253
รวมทั้งหมด 484 1,334 1,818 60 220 280 544 1,554 2,098