ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 190 190 563 563 753 753
บริหารธุรกิจ 145 145 307 307 452 452
บธ.บ.การตลาด 18 18 47 47 65 65
บธ.บ.การจัดการ 41 41 196 196 237 237
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 86 64 64 150 150
บัญชี 28 28 205 205 233 233
บช.บ.การบัญชี 28 28 205 205 233 233
ศิลปศาสตร์ 17 17 51 51 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 190 190 563 563 753 753