ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 78 114 76 261 337 112 339 451
บริหารธุรกิจ 36 66 102 76 223 299 112 289 401
ปวส.การจัดการ 16 16 49 49 65 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 27 27 47 47
บธ.บ.การจัดการ 32 32 146 146 178 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 34 34 77 77 111 111
ศิลปศาสตร์ 12 12 38 38 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 38 38 50 50
รวมทั้งหมด 36 78 114 76 261 337 112 339 451