ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 73 232 305 1 13 14 74 245 319
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 232 232 13 13 245 245
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 7 7 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 4 4 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 82 82 2 2 84 84
วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 1 1 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 73 73 1 1 74 74
รวมทั้งหมด 73 232 305 1 13 14 74 245 319