ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 1,385 1,418 177 3,297 3,474 210 4,682 4,892
บริหารธุรกิจ 21 1,138 1,159 76 1,943 2,019 97 3,081 3,178
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
ปวส.การตลาด 17 17 46 46 63 63
บธ.บ.การจัดการ 234 234 628 628 862 862
บธ.บ.การตลาด 291 291 520 520 811 811
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 427 427 235 235 662 662
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 167 167 238 238
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 115 115 393 393 508 508
บัญชี 12 117 129 101 892 993 113 1,009 1,122
ปวส.การบัญชี 12 12 101 101 113 113
บช.บ.การบัญชี 117 117 892 892 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 130 130 462 462 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 88 88 345 345 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 42 117 117 159 159
รวมทั้งหมด 33 1,385 1,418 177 3,297 3,474 210 4,682 4,892