ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 484 3,220 26 3,730 37 519 1 557 521 3,739 27 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 371 371 111 111 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 66 66 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 173 38 38 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 6 6 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
วิศวกรรมเครื่องกล 66 778 16 860 87 87 66 865 16 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 46 46 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 48 33 33 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 17 1 1 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 482 482 7 7 489 489
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 1,142 10 1,389 25 106 1 132 262 1,248 11 1,521
ปวส.ไฟฟ้า 75 75 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 4 4 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 131 131 20 20 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 426 426 29 29 455 455
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 85 11 11 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 364 364 44 44 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 267 267 22 22 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 405 405 104 104 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 335 335 49 49 384 384
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 70 55 55 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 181 524 705 12 111 123 193 635 828
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 60 12 12 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 198 37 37 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 242 242 73 73 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 84 1 1 85 85
รวมทั้งหมด 484 3,220 26 3,730 37 519 1 557 521 3,739 27 4,287