ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,002 1,002 905 905 1,907 1,907
การออกแบบ 319 319 405 405 724 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 160 160 152 152 312 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 59 59 147 147 206 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 100 100 106 106 206 206
เทคโนโลยีศิลป์ 138 138 148 148 286 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 88 111 111 199 199
ทล.บ.เซรามิก 50 50 37 37 87 87
ศิลปกรรม 251 251 139 139 390 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 251 251 139 139 390 390
สถาปัตยกรรม 294 294 213 213 507 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 84 84 96 96 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 197 197 117 117 314 314
รวมทั้งหมด 1,002 1,002 905 905 1,907 1,907