ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 259 31 290 136 58 194 395 89 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 259 259 136 136 395 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 201 201 24 24 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 16 69 69 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 42 43 43 85 85
สหวิทยาการ 31 31 58 58 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 7 7 6 6 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 24 24 52 52 76 76
รวมทั้งหมด 259 31 290 136 58 194 395 89 484