ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 328 6 369 21 243 1 265 56 571 7 634
พืชศาสตร์ 5 123 3 131 9 68 77 14 191 3 208
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 9 9 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 74 46 46 120 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 49 49 22 22 71 71
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 70 91 6 54 60 27 124 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 21 6 6 27 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 54 54 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 9 116 125 6 63 69 15 179 194
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 5 5 9 9
ปวส.ประมง 5 5 1 1 6 6
วท.บ.ประมง 36 36 7 7 43 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 80 56 56 136 136
อุตสาหกรรมเกษตร 19 3 22 58 1 59 77 4 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 51 51 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 5 7 7 12 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 35 328 6 369 21 243 1 265 56 571 7 634