ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 221 225 34 640 674 38 861 899
บริหารธุรกิจ 3 164 167 15 283 298 18 447 465
ปวส.การจัดการ 3 3 15 15 18 18
บธ.บ.การตลาด 28 28 82 82 110 110
บธ.บ.การจัดการ 49 49 147 147 196 196
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 54 54 141 141
บัญชี 1 18 19 19 256 275 20 274 294
ปวส.การบัญชี 1 1 19 19 20 20
บช.บ.การบัญชี 18 18 256 256 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 32 32 71 71 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 32 32 71 71 103 103
ศิลปศาสตร์ 7 7 30 30 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 30 30 37 37
รวมทั้งหมด 4 221 225 34 640 674 38 861 899