ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 70 1,016 1,086 2 113 115 72 1,129 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 16 16 122 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 75 75 15 15 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 50 441 491 2 18 20 52 459 511
ปวส.ไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 340 340 8 8 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 8 8 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 38 38 1 1 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 245 265 46 46 20 291 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 245 46 46 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 224 33 33 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 45 45 20 20 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 13 13 192 192
รวมทั้งหมด 70 1,016 1,086 2 113 115 72 1,129 1,201