ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 213 245 225 949 1,174 257 1,162 1,419
บริหารธุรกิจ 30 155 185 169 431 600 199 586 785
ปวส.การจัดการ 4 4 87 87 91 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 26 82 82 108 108
บธ.บ.การตลาด 25 25 98 98 123 123
บธ.บ.การจัดการ 20 20 196 196 216 216
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 110 110 137 137 247 247
บัญชี 2 25 27 56 350 406 58 375 433
ปวส.การบัญชี 2 2 56 56 58 58
บช.บ.การบัญชี 25 25 350 350 375 375
ศิลปศาสตร์ 33 33 168 168 201 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 65 65 75 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 23 23 103 103 126 126
รวมทั้งหมด 32 213 245 225 949 1,174 257 1,162 1,419