ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 82 82 92 92 174 174
วิทยาศาสตร์ 70 70 39 39 109 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 2 2 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 64 64 37 37 101 101
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 53 53 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 12 53 53 65 65
รวมทั้งหมด 82 82 92 92 174 174