ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 484 1,285 1,769 60 219 279 544 1,504 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 146 305 451 7 7 146 312 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 88 3 3 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 4 4 221 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 545 680 32 84 116 167 629 796
ปวส.ไฟฟ้า 62 62 7 7 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 39 18 18 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 7 7 41 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 5 5 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 126 22 22 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 214 32 32 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 25 25 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 214 290 22 66 88 98 280 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 22 22 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 214 66 66 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 127 221 348 6 62 68 133 283 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 4 4 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 12 12 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 50 50 253 253
รวมทั้งหมด 484 1,285 1,769 60 219 279 544 1,504 2,048