ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 191 191 563 563 754 754
บริหารธุรกิจ 146 146 307 307 453 453
บธ.บ.การตลาด 18 18 47 47 65 65
บธ.บ.การจัดการ 41 41 196 196 237 237
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 64 64 151 151
บัญชี 28 28 205 205 233 233
บช.บ.การบัญชี 28 28 205 205 233 233
ศิลปศาสตร์ 17 17 51 51 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 191 191 563 563 754 754