ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 22 260 3 285 5 134 6 145 27 394 9 430
พืชศาสตร์ 17 79 96 2 26 28 19 105 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 12 12 2 2 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 79 79 26 26 105 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 59 29 29 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 59 29 29 88 88
วิทยาศาสตร์ 55 55 25 25 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 4 4 17 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 41 41 17 17 58 58
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 5 61 1 67 3 26 4 33 8 87 5 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.ประมง 15 15 7 7 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 19 19 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 4 4 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 6 2 8 28 2 30 34 4 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 28 28 34 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 22 260 3 285 5 134 6 145 27 394 9 430