ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 1,342 1,375 174 3,242 3,416 207 4,584 4,791
บริหารธุรกิจ 21 1,100 1,121 75 1,908 1,983 96 3,008 3,104
ปวส.การตลาด 17 17 45 45 62 62
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 164 164 230 230
บธ.บ.การตลาด 283 283 504 504 787 787
บธ.บ.การจัดการ 224 224 618 618 842 842
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 414 414 232 232 646 646
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 113 113 390 390 503 503
บัญชี 12 115 127 99 881 980 111 996 1,107
ปวส.การบัญชี 12 12 99 99 111 111
บช.บ.การบัญชี 115 115 881 881 996 996
ศิลปศาสตร์ 127 127 453 453 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 85 85 337 337 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 42 116 116 158 158
รวมทั้งหมด 33 1,342 1,375 174 3,242 3,416 207 4,584 4,791