ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 473 3,149 26 3,648 35 511 1 547 508 3,660 27 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 366 366 109 109 475 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 92 65 65 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 37 37 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 6 6 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 65 753 16 834 86 86 65 839 16 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 17 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 82 82 45 45 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 461 461 7 7 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 47 33 33 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 231 1,118 10 1,359 23 104 1 128 254 1,222 11 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 4 4 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 75 75 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 127 18 18 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 414 414 28 28 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 359 359 43 43 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 81 81 11 11 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 264 264 22 22 286 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 399 399 102 102 501 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 69 69 55 55 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 330 330 47 47 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 177 513 690 12 110 122 189 623 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 59 59 12 12 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 234 234 72 72 306 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 82 82 1 1 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 197 197 37 37 234 234
รวมทั้งหมด 473 3,149 26 3,648 35 511 1 547 508 3,660 27 4,195