ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 973 973 891 891 1,864 1,864
การออกแบบ 310 310 401 401 711 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 158 158 149 149 307 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 56 56 146 146 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 96 106 106 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 138 138 146 146 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 88 110 110 198 198
ทล.บ.เซรามิก 50 50 36 36 86 86
ศิลปกรรม 238 238 132 132 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 238 238 132 132 370 370
สถาปัตยกรรม 287 287 212 212 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 83 83 95 95 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 197 197 117 117 314 314
รวมทั้งหมด 973 973 891 891 1,864 1,864