ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 171 29 200 85 58 143 256 87 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 171 171 85 85 256 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 133 16 16 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 44 44 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 25 25 54 54
สหวิทยาการ 29 29 58 58 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 23 23 52 52 75 75
รวมทั้งหมด 171 29 200 85 58 143 256 87 343