ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 222 261 216 877 1,093 255 1,099 1,354
บริหารธุรกิจ 37 162 199 163 447 610 200 609 809
ปวส.การตลาด 2 2 35 35 37 37
ปวส.การจัดการ 16 16 92 92 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 36 36 55 55
บธ.บ.การตลาด 27 27 110 110 137 137
บธ.บ.การจัดการ 47 47 248 248 295 295
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 88 89 89 177 177
บัญชี 2 29 31 53 315 368 55 344 399
ปวส.การบัญชี 2 2 53 53 55 55
บช.บ.การบัญชี 29 29 315 315 344 344
ศิลปศาสตร์ 31 31 115 115 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 72 72 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 43 43 53 53
รวมทั้งหมด 39 222 261 216 877 1,093 255 1,099 1,354