ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 327 6 366 20 243 1 264 53 570 7 630
พืชศาสตร์ 5 122 3 130 9 68 77 14 190 3 207
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 9 9 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 74 46 46 120 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 48 48 22 22 70 70
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 70 90 5 54 59 25 124 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 5 5 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 54 54 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 8 116 124 6 63 69 14 179 193
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 5 5 9 9
วท.บ.ประมง 36 36 7 7 43 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 80 56 56 136 136
อุตสาหกรรมเกษตร 19 3 22 58 1 59 77 4 81
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 5 7 7 12 12
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 51 51 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 33 327 6 366 20 243 1 264 53 570 7 630