ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 371 491 2 2 122 371 493
วิศวกรรมเครื่องกล 49 129 178 49 129 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 129 129 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 130 175 2 2 47 130 177
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 130 130 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 112 138 26 112 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 112 112 112 112
รวมทั้งหมด 120 371 491 2 2 122 371 493