ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 220 237 101 955 1,056 118 1,175 1,293
บริหารธุรกิจ 16 164 180 67 416 483 83 580 663
ปวส.การจัดการ 3 3 29 29 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 38 38 51 51
บธ.บ.การตลาด 34 34 95 95 129 129
บธ.บ.การจัดการ 23 23 199 199 222 222
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 107 107 122 122 229 229
บัญชี 1 20 21 34 352 386 35 372 407
ปวส.การบัญชี 1 1 34 34 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 352 352 372 372
ศิลปศาสตร์ 36 36 187 187 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 80 80 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 107 107 134 134
รวมทั้งหมด 17 220 237 101 955 1,056 118 1,175 1,293