ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 162 162 526 526 688 688
บริหารธุรกิจ 120 120 271 271 391 391
บธ.บ.การตลาด 16 16 46 46 62 62
บธ.บ.การจัดการ 34 34 168 168 202 202
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 70 57 57 127 127
บัญชี 27 27 200 200 227 227
บช.บ.การบัญชี 27 27 200 200 227 227
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 162 162 526 526 688 688