ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 63 85 65 232 297 87 295 382
บริหารธุรกิจ 22 50 72 65 200 265 87 250 337
ปวส.การจัดการ 8 8 40 40 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 25 25 39 39
บธ.บ.การจัดการ 33 33 127 127 160 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 73 73 90 90
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 22 63 85 65 232 297 87 295 382