ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131 360 1 492 47 251 1 299 178 611 2 791
พืชศาสตร์ 18 81 99 18 88 106 36 169 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 88 88 169 169
เรียนรวม 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 52 135 187 23 109 132 75 244 319
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 27 18 18 45 45
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 59 103 1 163 5 40 1 46 64 143 2 209
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 87 87 87 87
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 40 40 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 131 360 1 492 47 251 1 299 178 611 2 791