ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131 360 1 492 47 251 1 299 178 611 2 791
พืชศาสตร์ 18 81 99 18 88 106 36 169 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 88 88 169 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 52 135 187 23 109 132 75 244 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 27 18 18 45 45
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 59 103 1 163 5 40 1 46 64 143 2 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 40 40 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 87 87 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 131 360 1 492 47 251 1 299 178 611 2 791