ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 78 154 232 13 13 78 167 245
วิศวกรรมเครื่องกล 78 61 139 78 61 139
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 2 2 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 2 2 39 39
รวมทั้งหมด 78 154 232 13 13 78 167 245