ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,409 3 1,430 78 3,206 21 3,305 96 4,615 24 4,735
บริหารธุรกิจ 13 1,137 3 1,153 32 1,849 21 1,902 45 2,986 24 3,055
ปวส.การตลาด 13 13 30 30 43 43
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 169 169 240 240
บธ.บ.การตลาด 313 313 546 546 859 859
บธ.บ.การจัดการ 217 217 600 600 817 817
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 434 434 190 190 624 624
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 102 102 344 344 446 446
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 21 21 24 24
บัญชี 5 126 131 46 862 908 51 988 1,039
ปวส.การบัญชี 5 5 46 46 51 51
บช.บ.การบัญชี 126 126 862 862 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 142 142 484 484 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 337 337 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 69 69 147 147 216 216
รวมทั้งหมด 18 1,409 3 1,430 78 3,206 21 3,305 96 4,615 24 4,735