ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 438 3,062 30 3,530 67 535 2 604 505 3,597 32 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 328 328 125 125 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 62 62 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 160 160 47 47 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 77 16 16 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 76 734 15 825 93 1 94 76 827 16 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 79 79 44 44 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 481 481 7 7 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 42 42 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 208 1,042 15 1,265 61 91 1 153 269 1,133 16 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 400 400 29 29 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 377 377 40 40 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 213 213 17 17 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 377 377 100 100 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 65 56 56 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 312 312 44 44 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 581 735 6 126 132 160 707 867
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 282 282 85 85 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 224 224 40 40 264 264
รวมทั้งหมด 438 3,062 30 3,530 67 535 2 604 505 3,597 32 4,134