ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 983 3 986 850 3 853 1,833 6 1,839
การออกแบบ 308 3 311 366 3 369 674 6 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 139 139 121 121 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 58 142 142 200 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 111 111 103 103 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 3 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 149 149 135 135 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 98 98 98 98 196 196
ทล.บ.เซรามิก 51 51 37 37 88 88
ศิลปกรรม 245 245 131 131 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 245 245 131 131 376 376
สถาปัตยกรรม 281 281 218 218 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 17 2 2 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 81 101 101 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 183 115 115 298 298
รวมทั้งหมด 983 3 986 850 3 853 1,833 6 1,839