ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 30 200 233 25 160 947 1,132 28 190 1,147 1,365
บริหารธุรกิจ 3 26 145 174 25 116 479 620 28 142 624 794
ปวส.การตลาด 3 2 5 25 18 43 28 20 48
ปวส.การจัดการ 13 13 76 76 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 33 33
บธ.บ.การตลาด 30 30 123 123 153 153
บธ.บ.การจัดการ 40 40 268 268 308 308
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 88 88 163 163
บัญชี 4 28 32 44 327 371 48 355 403
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 327 327 355 355
ศิลปศาสตร์ 27 27 141 141 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 88 88 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 53 53 62 62
รวมทั้งหมด 3 30 200 233 25 160 947 1,132 28 190 1,147 1,365