ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 210 566 566 776 776
บริหารธุรกิจ 158 158 248 248 406 406
บธ.บ.การตลาด 38 38 96 96 134 134
บธ.บ.การจัดการ 46 46 118 118 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 34 34 108 108
บัญชี 26 26 248 248 274 274
บช.บ.การบัญชี 26 26 248 248 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 22 22 49 49 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 22 22 49 49 71 71
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 210 210 566 566 776 776