ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 996 997 117 117 1 1,113 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 13 13 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 60 60 12 12 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 99 99 18 18 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 99 99 18 18 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 362 362 19 19 381 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 9 9 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 47 8 8 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 241 242 36 36 1 277 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 241 241 36 36 277 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 31 31 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 40 19 19 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 163 163 12 12 175 175
รวมทั้งหมด 1 996 997 117 117 1 1,113 1,114