ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 224 243 109 968 1,077 128 1,192 1,320
บริหารธุรกิจ 18 168 186 75 418 493 93 586 679
ปวส.การจัดการ 3 3 33 33 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 42 42 57 57
บธ.บ.การตลาด 34 34 96 96 130 130
บธ.บ.การจัดการ 23 23 199 199 222 222
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 111 123 123 234 234
บัญชี 1 20 21 34 363 397 35 383 418
ปวส.การบัญชี 1 1 34 34 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 363 363 383 383
ศิลปศาสตร์ 36 36 187 187 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 80 80 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 107 107 134 134
รวมทั้งหมด 19 224 243 109 968 1,077 128 1,192 1,320