ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 553 1,415 1,968 82 260 342 635 1,675 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 266 266 26 26 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 13 13 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 172 224 396 1 4 5 173 228 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 1 1 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 224 4 4 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 453 606 45 87 132 198 540 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 42 22 22 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 10 10 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 143 29 29 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 20 20 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 82 252 334 26 72 98 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 82 82 26 26 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 72 72 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 220 366 10 71 81 156 291 447
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 4 4 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 220 220 71 71 291 291
รวมทั้งหมด 553 1,415 1,968 82 260 342 635 1,675 2,310