ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 553 1,415 1,968 82 260 342 635 1,675 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 172 329 501 1 8 9 173 337 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 1 1 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 224 4 4 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 572 725 45 96 141 198 668 866
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 42 22 22 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 9 9 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 143 29 29 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 20 20 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 82 252 334 26 72 98 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 82 82 26 26 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 72 72 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 262 408 10 84 94 156 346 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 4 4 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 13 13 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 220 220 71 71 291 291
รวมทั้งหมด 553 1,415 1,968 82 260 342 635 1,675 2,310