ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174 174 571 571 745 745
บริหารธุรกิจ 127 127 273 273 400 400
บธ.บ.การตลาด 17 17 46 46 63 63
บธ.บ.การจัดการ 35 35 169 169 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 58 58 133 133
บัญชี 32 32 243 243 275 275
บช.บ.การบัญชี 32 32 243 243 275 275
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 174 174 571 571 745 745