ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 249 2 280 7 142 5 154 36 391 7 434
พืชศาสตร์ 14 84 98 46 46 14 130 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 84 84 46 46 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 12 43 55 5 23 28 17 66 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 12 5 5 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 43 23 23 66 66
วิทยาศาสตร์ 53 53 23 23 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 4 4 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 43 43 16 16 59 59
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 3 58 1 62 2 22 1 25 5 80 2 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
วท.บ.ประมง 11 11 6 6 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 47 16 16 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 11 1 12 28 4 32 39 5 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 28 28 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 29 249 2 280 7 142 5 154 36 391 7 434