ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 63 85 66 233 299 88 296 384
บริหารธุรกิจ 22 50 72 66 201 267 88 251 339
ปวส.การจัดการ 8 8 41 41 49 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 25 25 39 39
บธ.บ.การจัดการ 33 33 128 128 161 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 73 73 90 90
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 22 63 85 66 233 299 88 296 384