ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 132 365 1 498 47 252 1 300 179 617 2 798
พืชศาสตร์ 18 83 101 18 88 106 36 171 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 88 88 171 171
เรียนรวม 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 53 135 188 23 109 132 76 244 320
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 28 28 18 18 46 46
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 59 105 1 165 5 41 1 47 64 146 2 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 41 41 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 132 365 1 498 47 252 1 300 179 617 2 798