ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 132 365 1 498 47 252 1 300 179 617 2 798
พืชศาสตร์ 18 83 101 18 88 106 36 171 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 88 88 171 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 53 135 188 23 109 132 76 244 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 28 28 18 18 46 46
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 59 105 1 165 5 41 1 47 64 146 2 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 41 41 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 132 365 1 498 47 252 1 300 179 617 2 798