ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,434 3 1,455 81 3,310 21 3,412 99 4,744 24 4,867
บริหารธุรกิจ 13 1,161 3 1,177 32 1,894 21 1,947 45 3,055 24 3,124
ปวส.การตลาด 13 13 30 30 43 43
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 169 169 240 240
บธ.บ.การตลาด 315 315 552 552 867 867
บธ.บ.การจัดการ 221 221 611 611 832 832
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 447 447 195 195 642 642
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 107 367 367 474 474
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 21 21 24 24
บัญชี 5 127 132 49 922 971 54 1,049 1,103
ปวส.การบัญชี 5 5 49 49 54 54
บช.บ.การบัญชี 127 127 922 922 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 142 142 483 483 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 336 336 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 69 69 147 147 216 216
รวมทั้งหมด 18 1,434 3 1,455 81 3,310 21 3,412 99 4,744 24 4,867