ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 988 3 991 855 3 858 1,843 6 1,849
การออกแบบ 309 3 312 368 3 371 677 6 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 139 139 121 121 260 260
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 112 112 104 104 216 216
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 58 143 143 201 201
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 3 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 149 149 136 136 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 99 99 98 98 197 197
ทล.บ.เซรามิก 50 50 38 38 88 88
ศิลปกรรม 245 245 133 133 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 245 245 133 133 378 378
สถาปัตยกรรม 285 285 218 218 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 20 2 2 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 82 82 101 101 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 183 115 115 298 298
รวมทั้งหมด 988 3 991 855 3 858 1,843 6 1,849