ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 209 242 185 1,030 1,215 218 1,239 1,457
บริหารธุรกิจ 29 154 183 141 499 640 170 653 823
ปวส.การจัดการ 13 13 76 76 89 89
ปวส.การตลาด 5 5 43 43 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 33 33
บธ.บ.การจัดการ 49 49 288 288 337 337
บธ.บ.การตลาด 30 30 123 123 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 88 88 163 163
บัญชี 4 28 32 44 382 426 48 410 458
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 382 382 410 410
ศิลปศาสตร์ 27 27 149 149 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 96 96 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 53 53 62 62
รวมทั้งหมด 33 209 242 185 1,030 1,215 218 1,239 1,457