ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 103 244 355 3 3 8 106 244 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 40 72 120 8 40 72 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 30 38 8 30 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 72 72 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 80 124 1 1 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 92 111 2 2 21 92 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 2 2 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 92 92 92 92
รวมทั้งหมด 8 103 244 355 3 3 8 106 244 358