ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 210 566 566 776 776
บริหารธุรกิจ 157 157 254 254 411 411
บธ.บ.การตลาด 37 37 102 102 139 139
บธ.บ.การจัดการ 46 46 118 118 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 34 34 108 108
บัญชี 26 26 242 242 268 268
บช.บ.การบัญชี 26 26 242 242 268 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 23 49 49 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 23 49 49 72 72
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 210 210 566 566 776 776