ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 218 237 107 958 1,065 126 1,176 1,302
บริหารธุรกิจ 18 162 180 74 413 487 92 575 667
ปวส.การจัดการ 3 3 32 32 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 42 42 57 57
บธ.บ.การตลาด 33 33 95 95 128 128
บธ.บ.การจัดการ 21 21 195 195 216 216
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 123 123 231 231
บัญชี 1 20 21 33 359 392 34 379 413
ปวส.การบัญชี 1 1 33 33 34 34
บช.บ.การบัญชี 20 20 359 359 379 379
ศิลปศาสตร์ 36 36 186 186 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 78 78 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 108 108 135 135
รวมทั้งหมด 19 218 237 107 958 1,065 126 1,176 1,302