ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 76 85 85 161 161
วิทยาศาสตร์ 57 57 28 28 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 53 53 28 28 81 81
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 19 19 57 57 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 19 57 57 76 76
รวมทั้งหมด 76 76 85 85 161 161