ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172 172 568 568 740 740
บริหารธุรกิจ 125 125 271 271 396 396
บธ.บ.การตลาด 15 15 44 44 59 59
บธ.บ.การจัดการ 35 35 169 169 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 58 58 133 133
บัญชี 32 32 242 242 274 274
บช.บ.การบัญชี 32 32 242 242 274 274
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 172 172 568 568 740 740