ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 364 1 486 48 250 1 299 169 614 2 785
พืชศาสตร์ 18 83 101 19 87 106 37 170 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 87 87 170 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 48 133 181 23 108 131 71 241 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
อุตสาหกรรมเกษตร 53 106 1 160 5 41 1 47 58 147 2 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 41 41 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 91 91 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 121 364 1 486 48 250 1 299 169 614 2 785