ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 364 1 486 48 250 1 299 169 614 2 785
พืชศาสตร์ 18 83 101 19 87 106 37 170 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 87 87 170 170
เรียนรวม 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 48 133 181 23 108 131 71 241 312
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
อุตสาหกรรมเกษตร 53 106 1 160 5 41 1 47 58 147 2 207
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 91 91 91 91
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 41 41 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 121 364 1 486 48 250 1 299 169 614 2 785